Doktorsavhandling, P. Wahlgren

av Paula Wahlgren

Sammanfattning av Paula Wahlgrens Doktorsavhandling (2001):

Convection in loose-fill Attic Insulation

Sammanfattning på svenska:

 

God energihushållning ställer krav på lösfyllnadsisolering
Av den totala energianvändningen under en byggnads livscykel står
uppvärmning av byggnaden för den största delen. Därför är det väsentligt
både för miljön och för den enskilde husägaren att ha en väl fungerande
värmeisolering i byggnaden. Isoleringsförmågan hos lösfyllnadsisolering på
vindsbjälklag har studerats både experimentellt och teoretisk i ett
doktorandprojekt på Institutionen för byggnadsfysik på Chalmers tekniska
högskola.
Svenska hus är de mest välisolerade i Europa och det är inte ovanligt med en
halv meter tjock lösfyllnadsisolering på vindsbjälklag. Denna isolertyp
appliceras på bjälklaget genom sprutning, vilket går snabbt och ger endast
lite materialspill. Lösfyllnadsisoleringen är dock mer luftgenomsläpplig än
skivmaterial och är därför känsligare för luftrörelser i och kring
materialet. Om luftrörelser uppträder i materialet leder detta till ökade
värmeförluster genom vindsbjälklaget, vilket i sin tur ger ökad
energiförbrukning och i vissa fall en sänkt inomhustemperatur.
Luftrörelsernas inverkan på isolerförmågan hos lösfyllnadsisolering på
vindsbjälklag har studerats både experimentellt, i en modell av en vind på
18m², och teoretiskt, med numeriska beräkningar. Två olika
lösfyllnadsmaterial har använts, en stenullsisolering och en
glasullsisolering med särskilt hög luftgenomsläpplighet. Materialen har även
utsatts för påverkan av vind som motsvarar förhållandena i ett ventilerat
vindsutrymme.
Undersökningarna visar att luftrörelser i isoleringen som orsakas av
densitetsskillnader mellan varm och kall luft, s.k. naturlig konvektion, kan
öka värmeförlusterna genom vindsbjälklaget. Glasullen med hög
luftgenomsläpplighet har 25% högre värmeförluster genom bjälklaget på grund
av naturlig konvektion. Dessutom visar undersökningarna att naturlig
konvektion startar vid lägre temperaturskillnader över bjälklaget än vad som
indikeras av de numeriska beräkningarna. Detta kan även beskrivas som att
mätningarna inte kräver lika kallt klimat som beräkningarna för att naturlig
konvektion skall utvecklas i isoleringen. Stenullen däremot är för tät för
att naturlig konvektion skall uppstå under normala temperaturförhållanden
och material med motsvarande luftgenomsläpplighet är alltså inte utsatta för
naturlig konvektion. Inget av lösfyllnadsmaterialen har visat någon märkbar
försämring av isoleringsförmågan orsakad av vindsventilationen, till
skillnad från tidigare mätningar i liten skala. Sammantaget kan sägas att
mycket luftgenomsläppliga material bör användas med försiktighet då
isoleringsförmågan kan försämras avsevärt ifall luften börjar röra sig i
materialet.

Paula Wahlgren
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Institutionen för byggnadsfysik
412 96 Göteborg Tel. 031-772 1987
e-post: wahlgren@nullbuildphys.chalmers.se

 

Stort tack till Dig Paula för en intressant avhandling!

 

 

Kommentar från oss på Nordiska Ekofiber NEF AB:

 

När vi tolkar Paulas resultat ser vi betydelsen av att vid lösfyllnadsisolering inte använda produkter som installeras med låg densitet (volymvikt).

 

Det här är ett stort samhällsproblem.

De som bygger hus och köper värmeisolering är byggnadsentreprenörer och de har i allmänhet bara ett intresse, att bygga så billigt som möjligt.

Det innebär att byggaren köper det billigaste och då blir det alltid en värmeisolering med låg densitet  om inte kunden kan vara med och påverka valet av isolering.

Som vi läst i Paulas avhandling drar sådana hus ca 25 % mer energi.

Husköparen (kunden) har ingen aning om detta, det är bara att betala höga driftkostnader i minst 80 år eller att själv investera i andra energibesparande lösningar.

Det här är allvarligt för samhället och dåligt för miljön att hus drar 25 % mer energi helt i onödan.  Det ger onödigt höga effektbehov för uppvärmning av småhus. Det leder i sin tur till helt onödigt stor belastning på kraftnäten i landet.

 Här borde samhället och politikerna sätta in krafter att reglera minimidensiteter för värmeisolering vid byggandet.

Ekofiber värmeisolering var inte med i avhandlingen men Ekofiber är t.o.m. mycket tätare än den stenull som var med i undersökningen. Ekofiber installeras alltid med hög densitet och har dokumenterat lägsta värde för egenkonvektion.

 För kunden och samhället blir det billigare att välja Ekofiber.

SPÅNGA 2001-10-30

Nordiska Ekofiber NEF AB