Behörig Lösull

 Lösullsentreprenörerna

Är en branschförening inom Sveriges Byggindustrier som bildades 1989 och har idag ca 30 medlemsföretag. Alla dessa är specialföretag med så gott som uteslutande lösullfyllnadsentreprenader på programmet. Vissa medlemsföretag bedriver även annan verksamhet, såsom injekteringsarbeten, saneringsarbeten och brandteknisk isolering m.m. Lösullsentreprenörerna hade tidigare namnet Isoleringsentreprenörerna och bytte namn under 2011 för att bättre beskriva medlemsföretagens huvudsakliga verksamhetsområde. Läs mer om Lösullsentreprenörerna här.

Behörig lösull

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna. För att bli ”Behörig lösull” måste både personal och företagsledning genomgå utbildning. Man kontrollerar regelbundet att företagen följer det regelverk som satts upp och att installationer sker i enlighet med leverantörernas instruktioner. Gemensamt för medlemsföretagen att man har rätt kompetens och erfarenhet för arbetets utförande som kvalificerar för medlemskap i föreningen.

Anlita certifierade lösullsentreprenörer

Som kund är du trygg när du anlitar en certifierad lösullsentreprenör. Du får garanti på att installationen utförs på rätt sätt av utbildade och kunniga installatörer. Hela certifieringen övervakas genom årliga kvalitetskontroller av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Uppfyller kraven

När du anlitar en certifierad installatör, väljer du ett tryggt och enkelt sätt att uppnå de krav som ställs av Boverket (BBR). Samtliga material är godkända och dokumente­rade. Tillsammans med utbildade och certifiera­de lösullsinstallatörer får du en garanti för att egenskaper och kvalitet uppfylls.

Tredjeparts­kontroll

Samtliga certifierade lösullsinstallatörer är kopplade till en obligatorisk tredje­partskontroll. Det innebär att ett obe­roende kontrollorgan genomför årliga kvalitetskontroller av samtliga certifierade företag.

Utbildning

En stor del av sys­temet handlar om kunskap, utbildning och inte minst vida­reutbildning. Lars Tobin, utbildare och sakkunnig förtydligar;

”Att leverera en bra lösullsinstallation innebär givetvis att få ullen på plats på ett korrekt sätt. Men minst lika viktigt är en korrekt utförd förbe­siktning som säkerställer att förutsättningarna är de rätta. Det här är sådant som inte är själv­klart för en oinvigd. I utbildningen arbetar vi för att fånga upp båda momenten. Med kunniga installatörer kommer vi att få beständigt väliso­lerade konstruktioner där risken för efterkom­mande problem minimeras.”

För att få åberopa certifieringen Behörig Lösull skall företags­ledare och installatö­rer genomgå en tvådagars utbildning med fokus på kvalitet, ut­förande och bestäm­melser i samband med lösullsisolering. Kunskapstest genom­förs och godkända lösullsentreprenörer erhåller ett certifikat som bevis på deras kompetens.

Organisationen Be­hörig Lösull har en fullständig förteckning över samtliga god­kända och certifierade personer. Krav på vidareutbildning finns, även för de som re­dan har behörighet.

För mer info om utbildningen, se under fliken ”För medlemmar-Utbildning”.

Därför ska du anlita en certifierad lösullsentreprenör:

  • Enkelt – som beställare uppfyller du kraven på dokumenterade egenskaper enligt BBR. Idag har byggherren bevisbörda på att rätt isoleringsegenskaper används i energiberäkningen och även kan dokumenteras.
  • Tryggt – när man anlitar en installatör inom Behörig Lösull finns fastställda och dokumenterade isoleringsegenskaper och vi säkerställer att utförda installationer sker enligt gällande regelverk och med rätt kvalitet.
  • Säkert med kvalitet – utbildade och engagerade installatörer säkerställer att just ditt hus blir rätt isolerat. Dessutom utförs kvalitetsöversyner av SP för att verifiera kvaliteten.

 

Texten mestadels hämtad från isolerarna.se